top of page

I blant a phobl ifanc sy’n gofalu am rywun

Young Carers Club illustration

Wyt ti’n gofalu am rywun sydd ag anabledd neu rywun sy’n sâl? Mae llawer o blant a phobl ifanc yn gwneud hyn. Rydym ni yn meddwl dy fod yn anhygoel.

Weithiau caiff pobl ifanc dan 16 oed eu galw’n ofalwyr ifanc a gelwir pobl ifanc dan 25 oed yn oedolion ifanc sy’n gofalu.

 

Gall gofalu am rywun dy helpu di i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau mewn gofalu, bod yn drefnus, cael empathi, a thrafod anawsterau. Gall deimlo’n wych i helpu rhywun arall. Rydym yn gwybod hefyd y gall fod yn heriol i gefnogi rhywun tra dy fod yn jyglo cymaint o newidiadau yn dy fywyd megis ysgol / prifysgol/ gwaith/ ffrindiau / bywyd cymdeithasol, a pha mor bwysig yw hi i gael rhywun y gelli di estyn allan atynt, am sgwrs.

Byddi’n gallu:

 • Sgwrsio gyda’n gweithiwr allanol am yr hyn sy’n digwydd i ti ac unrhyw gefnogaeth y byddi di ei angen o bosibl

 • Ymuno â grŵp neu weithgareddau gofalwyr ifanc sy’n agos atat ti

 • Ymuno ar-lein

 • Cymryd rhan mewn teithiau a digwyddiadau

 • Cael cefnogaeth i weithio gyda’th ysgol i oresgyn yr heriau a ddaw wrth jyglo gofalu a dysgu

 • Cael cefnogaeth i feddwl sut i fynd i’r brifysgol / cael gwaith pan fyddi’n gofalu am rywun

 

Rydym hefyd yn trefnu grwpiau cefnogaeth a gweithgareddau, a byddant yn gallu dy gysylltu gyda gofalwyr ifanc eraill sydd mewn sefyllfa debyg.

 

Mae Credu yma i ti ac fe fyddwn yn gweithio gyda thi i gyflwyno’r union gefnogaeth sydd ei hangen a’i heisiau arnat ti.

BreakOutCredu50.jpg
Support For You

Yr hyn mae Gofalwyr Ifanc yn ei ddweud

"Mae bod mewn cysylltiad gyda Gofalwyr Ifanc wedi gwneud cymaint o wahaniae"

"Rwy'n hoffi trefnu pethau gyda Credu oherwydd mae'n hwyl ac yn gwneud i beth ddigwydd"

"Mae clwb yn wych ac yn rhywle lle y gallaf fod yn fi!"

Video Group Chat illustration
Meet and Do
BreakOutCredu4.jpg

Grwpiau a Theithiau

Byddi’n gallu dod o hyd i rai o’n digwyddiadau yma neu ein ffonio ni / Anfona neges dros Facebook / siarada gyda’th Weithiwr Allgymorth lleol i ganfod mwy am yr hyn sy’’n cael ei gynnal i Ofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc sy’n Gofalu yn dy ardal.

Yr Ysgol ac Addysg

School pickup sisters illustration
Young Carers Rights

Hawliau Gofalwyr Ifainc

Daw hawliau plant a phobl ifanc o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. 

Eich hawliau fel Gofalwr Ifanc:

 • Yr hawl i ddysgu a chael addysg

 • Yr hawl i gwrdd â ffrindiau a mwynhau grwpiau a chlybiau

 • Yr hawl i ymlacio a chwarae

 • Yr hawl i breifatrwydd

 • Yr hawl i ddweud beth ddylai digwydd yn eich barn chi a chael rhywun i wrando arnoch

Cofiwch gysylltu â Credu os oes angen unrhyw gymorth gyda’ch hawliau!  carers@credu.cymru/ 01597 823800/ Credu Carers on Facebook.

Rwyt ti’n bwysig hefyd...

Social Media
Violet Stars

Beth am fod yn gymdeithasol

 • Facebook
 • Twitter

Cyfle i dderbyn y newyddion diweddaraf, a manylion digwyddiadau, tripiau a gweithgareddau hwyl i’w gwneud ar-lein trwy gofrestru ar ein cyfryngau cymdeithasol. 

Rhifau a Dolenni Defnyddiol

Credu - Cysylltu Gofalwyr:

Ffôn: 01597 823800

Facebook: Credu – Cysylltu Gofalwyr

 

999 mewn argyfyngau neu 101 am gyngor:

e.e. ‘Dwi’n meddwl ein bod yn cael ein bwlio yn ein tŷ gan fod sbwriel yn cael ei daflu i mewn i’n gardd trwy’r amser.

 

Kooth:

 

Childline:

0800 1111

 

MIND 16 mlwydd a hŷn:

01597 824411

 

PAPYRUS:

Atal hunanladdiad: 0800 068 4141

 

Llinell gymorth i Ofalwyr Ifanc:

0300 123 1053

 

Eiriolaeth Powys i blant dros Gynhaliaeth Plant Powys:

01982 552450 

    - yn rhoi llais i ti pan wyt ti’n teimlo fel nad oes un gennyt ti

 

young carers.net:

Yn cynnwys gwybodaeth am fudd-daliadau, dolenni i sefydliadau cymorth cenedlaethol a lleol, a chyfeirlyfr o wasanaethau. (9am tan 8pm, Dydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) (11am tan 4pm ar benwythnosau). Gallwch ofyn am alwad yn ôl mewn un o fwy na 170 o ieithoedd.

 

Dewisiadau’r GIG – Gofalwyr Ifanc:

Mae’r rhan hon o’r safle ar gyfer pobl ifanc sy’n gofalu am rywun sy’n  sâl neu anabl. Efallai y byddi wedi dechrau gofalu heb ei sylweddoli. Yn y rhan hon, byddi’n gallu canfod mwy am: Sut i ddweud os wyt ti’n Ofalwr Ifanc, Pwy all dy helpu di a hawliau Gofalwyr Ifanc.

 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr: Swyddfa Pencadlys: 0300 772 9600

 

The Honeypot:

Mae honeypot.org.uk yn gweithio i wella bywydau Gofalwyr Ifanc 5-12 mlwydd oed trwy ddarparu egwyliau seibiant.

 

SIBS: I frodyr a chwiorydd i blant ac oedolion anabl - Sibs.org.uk Mae Sibs yn bodoli i gefnogi pobl sy’n tyfu i fyny neu sydd wedi tyfu i fyny gyda brawd neu chwaer anabl

Zoom Call Illustrations
Useful Links
bottom of page